Zápis do 1. třídy

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 :

pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00

sobotu 6. dubna 2019 od 9.00 do 12.00

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční ve třídách na obou pracovištích naší školy ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova .

Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2013, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2019/2020 budou na obou pracovištích školy otevřeny 3 první třídy s celkovým počtem 84 žáků:

na ZŠ Holečkova dvě třídy, každá nejvýše s 28 žáky, tzn. celkem 56 žáků, na budově ZŠ Rooseveltova jedna třída s maximálním počtem 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

1) Přednostně budou přijímáni žáci:

- S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

- Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

Spádovost:

Základní škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace (včetně pracoviště Rooseveltova 103) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Alšova, Andělská, Boční, Borůvková, Brusinková, Bulharská, Českobratrská, Dolní Novosadská, Domovina, Holečkova, Husitská, Húskova, Jahodová, Jakoubka ze Stříbra, Jeronýmova, Kališnická, Kanadská, Kolumbova, Krakovská, Malinová, Mánesova, Mišákova, Myslbekova, Nálevkova, Nebeská, Novosadský Dvůr, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Radova, Reaganova, Republikánská, Rokycanova, Rooseveltova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Schweitzerova, Skupova, Střední Novosadská, Sudova, Šípková, Špálova, Švýcarské nábřeží, Trnkova, U Botanické zahrady, U Dětského domova, U Městského dvora, U Rybářských stavů, V Kotlině, Valdenská, Velkomoravská, Vikingská, Za Poštou, Zikova.

Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

2) sourozenec ve škole v době zápisu

3) sourozenec v mateřské škole naší organizace v době zápisu

( pro ZŠ Rooseveltova platí i sourozenec v MŠ Rooseveltova v době zápisu )

4) losování

O zařazení žáků do tříd na ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova rozhoduje ředitel školy. Dle možností zohlední místo zápisu dítěte (ZŠ Rooseveltova, nebo ZŠ Holečkova).

4. Průběh zápisu

Zápis se uskuteční ve třídách na obou pracovištích naší školy (ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova).

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu.

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní žádost o přijetí, zápisový lístek, popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby…).

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (viz informace k odkladům).

2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, apod.).

5. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí nejpozději 26.4.2019 a to:

- na webových stránkách školy www.zsholeckova.cz

- na vstupních dveřích obou pracovišť školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Před vydáním rozhodnutí je možné po telefonické domluvě seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve dnech 23.4.2019 od 8 - 10 hodin a 24.4.2019 od 12 - 14 hodin.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude možné vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 2.5.2019 od 14 - 16 hodin a 3.5.2019 od 8 - 10 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat na ZŠ Holečkova dne 12.6.2019 v 16 hodina a na ZŠ Rooseveltova dne 13.6.2019 v 16 hodin.

 

 

Dokumenty

pdf Žádost_o_přijetí_2019-1.pdf 377288 Kb
pdf Žádost_o_odklad_2019.pdf 380881 Kb
doc Zápisní list 2019.doc 30208 Kb
.docx Desatero pro rodiče vydané MŠMT 27704 Kb
.docx Jak můžete pomoci svým dětem 14189 Kb
.pdf vyhlaska-o-skolskych-obvodech 79791 Kb
pdf předškoláček pozvánka + přihláška.pdf 571330 Kb

Upozornění

Kalendář akcí

předchozí Říjen 2019 následující

Jídelníček

Úterý 22.10.2019

Přesnídávka chléb svačinový, pomazánka tvarohová s vejci, mrkev, mléko (A: 01,03,07,1A,1B)
Polévka zeleninová s jáhly (A: 09)
Hl. Jídlo kuřecí paličky pečené, rýže basmati, broskvový kompot, neperlivá minerálka (A:01,1A)
Svačina rohlík, pomazánkové máslo s tuňákem, čaj meruňka + nopál

Jídelníček na celý týden »

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka