Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Slovo ředitelky školy na úvod školního roku

5. 9. 2023

Slovo ředitelky školy na úvod školního roku

Vážení rodiče a milí žáci.
Po dvou měsících potřebného výdechu bych Vás ráda při příležitosti mého ředitelského startu pozdravila s vědomím, že považuji za přirozené, že všichni do školního roku 2023/2024 vstupujeme s novými očekáváními a možná i se starými či novými obavami.
Mou vizí je budovat školu po všech stránkách moderní, přitažlivou a dynamickou, v níž se vzájemně učíme poznávat (vědění), jednat (komunikace) a být sami sebou (všestranné rozvíjení své osobnosti). V centru našeho zájmu je dítě, jeho rozvoj a učení tak, abychom mohli co nejlépe rozvíjet jeho maximální vzdělávací potenciál. Za nezbytnou podmínku považuji budování bezpečného a vstřícného prostředí s přátelskou atmosférou, rozvíjení vzájemně se podporujícího, stále se učícího společenství všech účastníků vzdělávání (děti, žáci, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, specializované profesní pozice jako školní psycholog nebo školní speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, rodiče, provozní zaměstnanci školy, management školy) a vzít za svou myšlenku, že ve škole se průběžně učíme všichni.

Život ve škole je složitým komplexem vzájemně se ovlivňujících dějů, vztahů, interakcí a pravidel. Aby nám vše společně fungovalo, je žádoucí, abychom se všichni aktivně podíleli na vytváření smysluplného celku. Zvláště v tak velkém subjektu, jakým naše škola je (kromě základní školy, odloučeného pracoviště s částí tříd 1. stupně ZŠ, také čtyři mateřské školy a školní jídelna, která vaří téměř pro tři tisíce strávníků).

Abychom mohli všichni pracovat naplno, s potřebnou radostí a vzájemným respektem a naše očekávání mohla být naplňována, je potřeba o nich vědět, efektivně komunikovat a spolupracovat. Proto se prosím neváhejte se svými podněty na pracovníky školy obracet, zpětná vazba k naší společné práci je pro nás pro všechny velmi důležitá, a to ta pozitivní, oceňující, i konstruktivně kritická. Věřím, že vše se dá vždy vyřešit interně v rámci školy, a že všichni pracujeme, jak nejlépe dovedeme. (Při vzájemné komunikaci respektujte prosím postupy, které budou graficky znázorněny v pyramidě, která bude brzy na našich webových stránkách zveřejněna).

Všechny části subjektu považuji za rovnocennou součást a všechny vyžadují příslušnou péči a odpovídající investice. Sem směřují i mé neodvratné materiální vize – v součinnosti se zřizovatelem a dalšími partnery při vzdělávání neustále zkvalitňovat materiálně technické zázemí všech součástí školy. Toho, co čeká na rekonstrukci, renovaci, modernizaci či inovaci, je stále naléhavě mnoho. Tím zároveň vyzývám všechny dobrovolné altruisty, kdo máte možnost, odvahu nebo chuť, jakkoliv naší škole pomoci, ať už odbornou radou, nabídkou spolupráce směřující ke zvyšování kvality vzdělávání, rozšiřováním aktivit dětí a žáků, materiální, finanční či pracovní (řemeslnické práce všeho druhu) podporou, věcným i finančním darem, ozvěte se. Rádi Vás mezi námi přivítáme, školou Vás provedeme, potřebné osvětlíme.

Přeji všem úspěšný, pohodový a inspirativní školní rok plný nejen aktivního učení, ale i společných zážitků a dobrodružství. Prosím, buďme si vědomi, že každý máme svou nezastupitelnou úlohu při fungování školy jako zdravého organismu.

Věřím, že až se za aktuálním rokem ohlédneme, dostaví se osvěžující a oprávněný pocit spokojenosti.

Mgr. Zonna Bařinková, ředitelka školy

Upozornění

Dne 29. 9. 2023 vyhlašuje ředitelka školy pro všechny žáky ZŠ ředitelské volno.

Nová pravidla a ceník pronájmů sportovního areálu ZDE
Za nepříznivého počasí je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.