Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní psycholog

     Školní psycholog je součástí školy a školního poradenského pracoviště, což umožňuje poskytnutí okamžité a přímé pomoci. Při své práci využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je snadno dosažitelný a vždy nablízku žákům, jejich rodičům i učitelům. Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Školní psycholog spolupracuje také se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

V jakých situacích se můžete na školního psychologa obrátit:

Žáci – pokud mají problémy s učením, s pozorností, s chováním, jsou neúspěšní, neví, jak se učit a chtějí zjistit, jak lépe zvládnout školní povinnosti, necítí se dobře ve své třídě a chtějí pomoc při adaptačních nesnázích, ve škole mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující  zážitek (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, zdravotní problémy v rodině aj.), ocitnou se v krizové životní situaci.

Rodiče – individuální konzultace ohledně vzdělávacích, výchovných či osobních obtíží žáka. Rodiče mají možnost zkonzultovat otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, školní přípravu, organizaci času, podezření na změnu chování svého dítěte související se školou, změnou rodinného prostředí či jiných obtíží (výrazné zhoršení známek, změna či problémy v chování apod.).

Školní psycholog pomáhá pedagogům zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků a žáků ohrožených školní neúspěšností, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

 

 

Upozornění