Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

 

Organizační řád školy

Vnitřní řád školní družiny

Účinnost od:           1.9.2020

 

 1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

 

 

 1. Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Má funkci vzdělávací, výchovnou a sociální. Zabezpečuje žákům odpočinek, rekreaci a zájmovou činnost.

 

 

 1. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována   Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Práva a povinnosti účastníků ŠD a jejich zákonných zástupců jsou stanovena školským zákonem,kromě nich jsou tímto řádem stanovena následovně:

 

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 1. Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

 

3.1      Práva žáků

 

 1. a) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou.
 2. b) Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 3. c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 4. d) Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 5. e) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 6. f) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 7. g) Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

 

 • Povinnosti žáků

 

 1. a) dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 2. b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    
 3. c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
 4. d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo
 5. e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných školní družinou

 

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

 

 

3.3      Žáci nesmějí:

 1. a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách, vychovatelka ŠD nenese odpovědnost za případnou ztrátu
 2. b) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.
 3. c) pořizovat nahrávky (video, audio,foto) bez svolení nahrávané osoby
 4. d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
 5. e) v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školského zařízení.Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zavinění porušení povinností stanovených školským zákonem.
 6. f) Žák odkládá své osobní informačně komunikační a záznamové technické prostředky na místo určené provozním řádem školy. (mobilní telefon, chytré brýle atd)

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
 2. a) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně
 3. b) Prostory školní družiny udržují v čistotě a pořádku
 4. c) Majetek školní družiny chrání před poškozením
 5. d) Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů
 6. e) V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni

     k jednání o náhradě způsobené škody

 

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 

 5.1     Zákonní zástupci mají právo:

 • být informováni o chování žáka ve školní družině
 • využívat individuální pohovory s vychovatelkou ŠD v předem domluvených termínech
 • být informováni o akcích školní družiny
 • podávat vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce školní družiny

 

5.2      Zákonní zástupci jsou povinni:

 • řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas hlásit změny v údajích
 • na zápisním lístku sdělit rozsah pobytu a způsob odchodu žáka ze školní družiny, změny odchodů či doprovod jiné osoby sdělit vždy písemně
 • seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat ho
 • dodržovat zákaz vstupu do prostoru školní družiny

 

 • Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky:
 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních zaměstnanců, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.
 • V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školského zařízení. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy, nebo školského zařízení, nebo vůči ostatním žákům, se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

 

 

 

 

 

 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 

6.1 Přihlašování a odhlašování dětí, odchody ze školní družiny

Do školní družiny se přijímají žáci 1.-4.r. ZŠ do naplnění kapacity. Oddělení se naplňují do 30 žáků. K pravidelné docházce je přihlásí rodiče (zákonný zástupce) vyplněním zápisního lístku. Do školní družiny lze umístit na dobu určitou i nepřihlášené dítě, pokud jsou k tomu rodinné důvody.

 

Docházka i náplň práce je evidována v PVVP.

 

Ranní školní družina – nepovinná za příchod dětí zodpovídají rodiče.

 

Odpolední školní družina  - učitelka předává žáky vychovatelce, na odpolední výuku si je zase učitelka vyzvedne.

 

Odchody – řídí se zápisním lístkem.

Uvolňování jinak než je uvedeno na zápisním lístku: písemná informace od rodičů – musí obsahovat datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda jde domů sám nebo s jinou pověřenou osobou a podpis zákonného zástupce.

 

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Od 11.50 do 12.35 hod. je prostor ŠD uzamčen.

Od oběda  12.35 do 13:30 hod.   – kdykoliv

13:30 – 15:00 hod.  ŠD uzamčena

                                               – individuálně po domluvě se zákonným zástupcem (například kroužky, lékař)

15:00 – 17:00 hod.              – kdykoliv

V pátek do 16.30 hod.        

 

Žáci jsou předáváni osobně vychovatelkou/dohled/ pověřené osobě. Zvoní se na zvonek 2.oddělení  u vchodových dveří a telefonicky na oddělení, kam dítě dochází.

 

Postup při nevyzvednutí dítěte ze školní družiny

 • Neopouštět s dítětem ŠD (ZŠ)
 • Telefonicky kontaktovat rodiče (zákonného zástupce)
 • Pokud se nepodaří navázat kontakt s rodiči (zákonným zástupcem) a převzetí dítěte, volat Policii ČR. Policie kontaktuje pověřeného sociálního pracovníka, vyčkat na příjezd policie a sociálního pracovníka.

 

6.2      Stravování žáků školní družiny

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v budově školy. Je podmínkou pobytu dítěte ve školní družině. Rodiče si sami zajišťují přihlášení a odhlášení stravy. V jídelně na žáky dohlíží vychovatelka nebo učitelka, která má dohled. V jídelně dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti při stolování.

 

6.3      Úhrada za školní družinu

Školní družina je zpoplatněna částkou 250,- Kč za pololetí. Splatnost je do konce měsíce září a měsíce ledna příslušného školního roku. Úhrada je možná pouze bezhotovostním převodem.

 

6.4      Organizace činnosti školní družiny

Školní družina je v provozu od 6:00 do 17:00 hod. v pátek do 16.30 hod.

. Do ranní ŠD mohou přicházet žáci do 7:15  hod. V 7:40 hod. je vychovatelka předává do tříd. Po ukončení vyučování dle rozpisu buď vyučující předává žáky vychovatelce nebo odvádí do školní jídelny, kde probíhá oběd pod dohledem pedagogických pracovníků. Po obědě žáci zapsaní do školní družiny se hlásí u své vychovatelky, kde ohlásí svůj příchod. Za žáka, který se do školní družiny nedostavil, nepřebírá školní družina odpovědnost.

 

Rámcový režim dne školní družiny

11:40 (12:35) hod. až 13:30  hod. – konec dopoledního vyučování

 • hygiena, oběd
 • odpočinkové činnosti ŠD
 • odchody žáků

 

13:30  – 15:00 hod. – rekreační a zájmová činnost

 • pobyt venku

 

15:00 – 17:00 hod. – individuální odpočinková činnost 

 Pátek do 16.30 hod.                  -    didaktické hry

                                                       -odchody žáků

.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství a násilí

 

 • Žák je povinen ihned vychovatelce nahlásit úraz a jiné vzniklé zdravotní problémy. Cítí-li se v tísni, požádá o pomoc vychovatelku. Žáci dodržují hygienické návyky, čistotu a pořádek.
 • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD využívá ke své činnosti odborné učebny (např. počítačovou učebnu, tělocvičnu,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam je uveden v příslušné pedagogické dokumentaci.
 • Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka, informuje zákonného zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření pouze v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytne vychovatelka žákovi první pomoc, případně zajistí ošetření žáka lékařem. Pro tento případ je třeba písemný souhlas zákonných zástupců.
 • Vychovatelka ŠD je při pobytu žáků ve ŠD povinna přihlížet nejen k základním fyziologickým potřebám žáků, ale zároveň vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

 1. Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

 • písemné přihlášky dětí
 • přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
 • celoroční plán činnosti
 • vnitřní řád školní družiny

 

 1. Přílohy
 • celoroční plán
 • režim dne
 • pedagogicko - organizační opatření ve školní družině

 

 

Vypracovala:            Hana Navrátilová (vedoucí vychovatelka)

Schválil:                    Mgr. Martin Vosyka (ředitel školy)

 

 

 

 

                                                                                      ………….................

                                                                                            Ředitel školy

Dokumenty

.pdf Vnitřní řád ŠD Holečkova10 557266 Kb

Upozornění