Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Výchovné poradenství

Atlas školství pro rok 2023/2024 naleznete v dokumentech níže.

S čím se na mě můžete obrátit:
- problémy ve škole : s prospěchem se spolužáky s vyučujícími- problémy doma : s rodiči se sourozenci s kamarády- někdo narušuje tvoje osobní bezpečí- chceš pomoci kamarádovi, který kouří, pije alkohol, bere drogy - něco tě trápí a potřebuješ si o tom s někým popovídat- jakou střední školu si zvolit k přípravě na budoucí povolání

 Profesní – kariérové poradenství
Kam jít po ukončení základní školy? Studovat nebo se vyučit? Poradím s výběrem střední školy, středního odborného učiliště. Informace k přijímacímu řízení pro žáky 9. ročníku


Informace k přijímacímu řízení

- Uchazeč může do 1. kola podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory s talentovou zkouškou).

- V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Přihlášku uchazeč-zákonný zástupce podává vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření PPP, SPC v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 1. březen 2023

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU: 30. listopad 2022

 Pokud se jednotná přijímací zkouška nebude konat, musí se konat školní přijímací zkouška, kterou ředitel střední školy sestaví podle potřeb a nároků dané školy či daného oboru vzdělání. Současně i nadále platí, že školní zkouška se může konat distančním způsobem.

    Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky musí být součástí kritérií přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení.- Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, do které byl přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán na poštu. Pokud lhůta uplyne, uchazeč se žákem školy nestává.

- ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek vydá uchazeči základní škola, jejímž je žákem.

   ZPŮSOB DORUČOVÁNÍ ROZHODNUTÍ:

- Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení : přijat- nepřijat.

- Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

- Seznam musí obsahovat datum zveřejnění a musí být zveřejněn 15 dní.

- Seznam musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

- Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí musí být vyhotoveno, ale nemusí být odesláno uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit jakýkoliv způsob předání, např. obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku…

- U nepřijatých uchazečů je nezbytné DORUČIT ROZHODNUTÍ DO VLASTNÍCH RUKOU.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

- Ředitel školy je povinen vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Víceletá gymnázia
Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen žáci z pátých a sedmých tříd základních škol. Podmínky pro přijímací řízení jsou stejné.

Důležité kontakty a telefonní čísla
Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci 585 224 573
Úřad práce v Olomouci – Informační a poradenské středisko 950 141 441

Informace o studiu na SŠ
www.atlasskol.cz
www.stredniskoly.cz
www.infoabsolvent.cz
www.cermat.cz

LINKA BEZPEČÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE (BEZPLATNÁ)  - 116 111


A nakonec několik rad pro rodiče:

- Naslouchejte svému dítěti, získejte jeho důvěru, a to i v okamžiku, kdy se Vám zdá, že jedná nesmyslně a obhajuje hodnoty, které jsou z Vašeho pohledu sporné.

- Vytvořte v rodině pravidla, kterými se řídíte. Dítě musí znát následky, když se pravidla poruší. Měla by vzniknout taková atmosféra, ve které dítě ví, že přijatelné chování je pro něj výhodné.

- Nuda je prvním předpokladem útěku ke droze – najděte pro dítě program. Snažte se pozitivně ovlivnit jeho životní styl.

- Posilujte sebevědomí dítěte. Naučte se ocenit jeho drobné úspěchy.

- Staňte se pozitivním modelem pro své dítě. Myslete na své zdraví a tělesnou kondici, mějte kvalitní koníčky. Rodič upnutý na problémové dítě je velmi snadno manipulovatelný a dá se snadno vydírat

- V případě problémů s dítětem můžete najít radu u třídního učitele, výchovného poradce, preventisty primárně patologických jevů, v pedagogicko-psychologické poradně atd.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

pdf volba povolání, třídní schůzky - prezentace.pdf 2039379 Kb
pdf Atlas školství 2023_2024.pdf 391674 Kb

Upozornění