Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 :

1. - 10. dubna 2020, bez účasti dítěte

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční přednostně elektronicky dle zveřejněných propozic.

Potřebné dokumenty:

 

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Dítě narozené v rozmezí 1. 9. 2014 až 31. 12. 2014 potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, dítě narozené v rozmezí 1. 1. 2015 až 30. 6. 2015 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučení k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou na obou pracovištích školy otevřeny 3 první třídy s celkovým počtem 84 žáků:

na ZŠ Holečkova dvě třídy, každá nejvýše s 28 žáky, tzn. celkem 56 žáků, na budově ZŠ Rooseveltova jedna třída s maximálním počtem 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

1) Přednostně budou přijímáni žáci:

- S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

- Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

Spádovost:

Základní škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace (včetně pracoviště Rooseveltova 103) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Alšova, Andělská, Boční, Borůvková, Brusinková, Bulharská, Českobratrská, Dolní Novosadská, Domovina, Holečkova, Husitská, Húskova, Jahodová, Jakoubka ze Stříbra, Jeronýmova, Kališnická, Kanadská, Kolumbova, Krakovská, Malinová, Mánesova, Mišákova, Myslbekova, Nálevkova, Nebeská, Novosadský Dvůr, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Radova, Reaganova, Republikánská, Rokycanova, Rooseveltova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Schweitzerova, Skupova, Střední Novosadská, Sudova, Šípková, Špálova, Švýcarské nábřeží, Trnkova, U Botanické zahrady, U Dětského domova, U Městského dvora, U Rybářských stavů, V Kotlině, Valdenská, Velkomoravská, Vikingská, Za Poštou, Zikova.

Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

2) sourozenec ve škole v době zápisu

3) sourozenec v mateřské škole naší organizace v době zápisu

(pro ZŠ Rooseveltova platí i sourozenec v MŠ Rooseveltova v době zápisu )

4) losování

O zařazení žáků do tříd na ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova rozhoduje ředitel školy. Dle možností zohlední místo zápisu dítěte (ZŠ Rooseveltova, nebo ZŠ Holečkova).

4. Průběh zápisu

Dne 27. 3. 2020 byl zveřejněn na webových stránkách školy přesný postup, jak bude letošní zápis do 1. ročníku probíhat. Určitě bude bez přítomnosti dítěte. Přihlášky budou přednostně podávány elektronicky.
Výsledky zápisu budou zveřejněny 24.4.2020 na webových stránkách školy a na vývěsce před školou.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve dnech 22. 4. 2020 v době od 8 - 10 hodin a 23. 4. 2020 od 12 - 14 hodin.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě, je možno v případě zájmu je vyzvednout v kanceláři školy FZŠ  a MŠ Holečkova 10, Olomouc ve dnech 28. 4. 2020 od 14 - 16 hodin a 29. 4. 2020 od 8 - 10 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat na ZŠ Holečkova dne 10. 6. 2020 v 16 hodin a na ZŠ Rooseveltova dne 11. 6. 2020 v 16 hodin.

 

 

Dokumenty

pdf žádost_o_přijetí_2020-2021.pdf 444944 Kb
pdf žádost_o_odklad_2020-2021.pdf 446817 Kb
pdf zápisní list 2020-2021.pdf 441562 Kb
.docx Desatero pro rodiče vydané MŠMT 27704 Kb
.docx Jak můžete pomoci svým dětem 14189 Kb
.pdf vyhlaska-o-skolskych-obvodech 79791 Kb

Upozornění