Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

1. Organizace zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne na naší škole ve dnech 13. - 14. 4. 2023.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14 - 18 hod. a v pátek 14. dubna 2023 od 14 - 18 hod. za přítomnosti dítěte a zákonného zástupce.

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční ve třídách na obou pracovištích školy, t.j. ZŠ Holečkova 10 a ZŠ Rooseveltova 103.

Potřebné dokumenty:

Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Dítě narozené v rozmezí 1. 9. 2017 až 31. 12. 2017 potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, dítě narozené v rozmezí 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučení k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky o jeden rok, se v následujícím roce musí opět dostavit k zápisu.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 3 první třídy s celkovým počtem 84 žáků:

na budově Holečkova 10 dvě třídy, každá nejvýše s 28 žáky, tzn. celkem 56 žáků
na budově Rooseveltova 103 jedna třída s maximálním počtem 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až čtvrtého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

1) Přednostně budou přijímáni žáci:

- S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

- Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

Spádovost:

Základní škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace (včetně pracoviště Rooseveltova 103) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Alšova, Andělská, Boční, Borůvková, Brusinková, Bulharská, Českobratrská, Dolní Novosadská, Domovina, Holečkova, Husitská, Húskova, Jahodová, Jakoubka ze Stříbra, Jeronýmova, Kališnická, Kanadská, Kolumbova, Krakovská, Malinová, Mánesova, Mišákova, Myslbekova, Nálevkova, Nebeská, Novosadský Dvůr, Ostrovní, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Radova, Reaganova, Republikánská, Rokycanova, Rooseveltova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Schweitzerova, Skupova, Střední Novosadská, Sudova, Šípková, Špálova, Švýcarské nábřeží, Trnkova, U Botanické zahrady, U Dětského domova, U Městského dvora, U Rybářských stavů, V Kotlině, Valdenská, Velkomoravská, Vikingská, Za Poštou, Zikova.

Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

2) sourozenec ve škole v době zápisu

3) sourozenec v mateřské škole naší organizace v době zápisu

(pro ZŠ Rooseveltova platí i sourozenec v MŠ Rooseveltova v době zápisu)

4) losování

O zařazení žáků do tříd na ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova rozhoduje ředitel školy. Dle možností zohlední místo zápisu dítěte (ZŠ Rooseveltova, nebo ZŠ Holečkova).

4. Průběh zápisu

Zápis se uskuteční ve třídách na obou pracovištích naší školy (Holečkova 10 a Rooseveltova 103).

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální - zákonný zástupce vyplní online přihlášku, kterou nalezne na webových stránkách školy v období před zápisem. Tu následně vytiskne, doplní potřebné údaje, podepíše a vezme s sebou k zápisu. U zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy zkontroluje údaje na přihlášce. Případně sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby, zdravotní omezení atd.)

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, zaškrtnou v online přihlášce žádost o odklad. Tu následně vytisknou a podepíší. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo pediatra (viz informace k odkladům). Žádost o odklad spolu s doporučujícími vyjádřeními může zákonný zástupce doručit do školy i poštou nebo osobně nebo datovou schránkou. Nemusí absolvovat zápis s dítětem.

2. Část motivační - je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 30 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, správná výslovnost atd.)

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve dnech 25. 4. 2023 v době od 8 - 10 hodin a 26. 4. 2023 od 14 - 16 hodin.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději 28. 4. 2023 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích obou pracovišť školy.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě, je možno v případě zájmu je vyzvednout v kanceláři školy FZŠ a MŠ Holečkova 10, Olomouc ve dnech 2. 5. 2023 od 14 - 16 hodin a 3. 5. 2023 od 8 - 10 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat na ZŠ Holečkova 10 dne 7. 6. 2023 v 16 hodin a na pracovišti Rooseveltova 103 dne 8. 6. 2023 v 16 hodin.

 

 

 

Dokumenty

pdf PŘEDŠKOLÁČEK.pdf 437505 Kb
pdf Vyhláška č. 2-2023, spádové obvody ZŠ.pdf 839616 Kb
.docx Desatero pro rodiče vydané MŠMT 27704 Kb
.docx Jak můžete pomoci svým dětem 14189 Kb

Upozornění

Dne 29. 9. 2023 vyhlašuje ředitelka školy pro všechny žáky ZŠ ředitelské volno.

Nová pravidla a ceník pronájmů sportovního areálu ZDE
Za nepříznivého počasí je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.