Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne na naší škole ve dnech 5. - 16. 4. 2021.

Ve dnech 5. - 16. 4. 2021 proběhne pouze formální část zápisu, bez účasti dítěte, formou doručení žádosti zákonného zástupce. Přesné informace o možnostech doručení žádosti budou upřesněny 29. 3. 2021. K žádosti bude nutné přiložit prostou kopii rodného listu.

Místo zápisu:

1) Základní škola Olomouc, Holečkova 10
2) budova Rooseveltova 103, Olomouc

Potřebné dokumenty:

Rodný list dítěte a případně dokumenty pro odklad povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Dítě narozené v rozmezí 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015 potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, dítě narozené v rozmezí 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučení k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky o jeden rok, se v následujícím roce musí opět dostavit k zápisu.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 3 první třídy s celkovým počtem 84 žáků:

na ZŠ Holečkova dvě třídy, každá nejvýše s 28 žáky, tzn. celkem 56 žáků
na budově Rooseveltova jedna třída s maximálním počtem 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

1) Přednostně budou přijímáni žáci:

- S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

- Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

Spádovost:

Základní škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace (včetně pracoviště Rooseveltova 103) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Alšova, Andělská, Boční, Borůvková, Brusinková, Bulharská, Českobratrská, Dolní Novosadská, Domovina, Holečkova, Husitská, Húskova, Jahodová, Jakoubka ze Stříbra, Jeronýmova, Kališnická, Kanadská, Kolumbova, Krakovská, Malinová, Mánesova, Mišákova, Myslbekova, Nálevkova, Nebeská, Novosadský Dvůr, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Radova, Reaganova, Republikánská, Rokycanova, Rooseveltova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Schweitzerova, Skupova, Střední Novosadská, Sudova, Šípková, Špálova, Švýcarské nábřeží, Trnkova, U Botanické zahrady, U Dětského domova, U Městského dvora, U Rybářských stavů, V Kotlině, Valdenská, Velkomoravská, Vikingská, Za Poštou, Zikova.

Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

2) sourozenec ve škole v době zápisu

3) sourozenec v mateřské škole naší organizace v době zápisu

(pro ZŠ Rooseveltova platí i sourozenec v MŠ Rooseveltova v době zápisu)

4) losování

O zařazení žáků do tříd na ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova rozhoduje ředitel školy. Dle možností zohlední místo zápisu dítěte (ZŠ Rooseveltova, nebo ZŠ Holečkova).

4. Průběh zápisu

Dne 29. 3. 2021 bude zveřejněn na webových stránkách školy přesný postup, jak bude letošní zápis do 1. ročníku probíhat.  Výsledky zápisu budou zveřejněny 30. 4. 2021 na webových stránkách školy a na vývěsce před školou.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve dnech 26. 4. 2021 v době od 8 - 10 hodin a 27. 4. 2021 od 14 - 16 hodin.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě, je možno v případě zájmu je vyzvednout v kanceláři školy FZŠ a MŠ Holečkova 10, Olomouc ve dnech 4. 5. 2021 od 14 - 16 hodin a 5. 5. 2021 od 8 - 10 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat na ZŠ Holečkova 10 dne 9. 6. 2021
v 16 hodin a na pracovišti Rooseveltova 103 dne 10. 6. 2021 v 16 hodin.

 

 

 

Dokumenty

pdf Vyhláška o školských obvodech_2021.pdf 274771 Kb
.docx Desatero pro rodiče vydané MŠMT 27704 Kb
.docx Jak můžete pomoci svým dětem 14189 Kb

Upozornění