Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne na naší škole ve dnech 7. - 8. 4. 2022.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14 - 18 hod. a v pátek 8. dubna 2022 od 14 - 18 hod. za přítomnosti dítěte a zákonného zástupce.

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční ve třídách na obou pracovištích školy, t.j. ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova.

Potřebné dokumenty:

Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Dítě narozené v rozmezí 1. 9. 2016 až 31. 12. 2016 potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, dítě narozené v rozmezí 1. 1. 2017 až 30. 6. 2017 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučení k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky o jeden rok, se v následujícím roce musí opět dostavit k zápisu.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 3 první třídy s celkovým počtem 84 žáků:

na ZŠ Holečkova dvě třídy, každá nejvýše s 28 žáky, tzn. celkem 56 žáků
na budově Rooseveltova jedna třída s maximálním počtem 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

1) Přednostně budou přijímáni žáci:

- S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

- Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

Spádovost:

Základní škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace (včetně pracoviště Rooseveltova 103) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Alšova, Andělská, Boční, Borůvková, Brusinková, Bulharská, Českobratrská, Dolní Novosadská, Domovina, Holečkova, Husitská, Húskova, Jahodová, Jakoubka ze Stříbra, Jeronýmova, Kališnická, Kanadská, Kolumbova, Krakovská, Malinová, Mánesova, Mišákova, Myslbekova, Nálevkova, Nebeská, Novosadský Dvůr, Ostrovní, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Radova, Reaganova, Republikánská, Rokycanova, Rooseveltova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Schweitzerova, Skupova, Střední Novosadská, Sudova, Šípková, Špálova, Švýcarské nábřeží, Trnkova, U Botanické zahrady, U Dětského domova, U Městského dvora, U Rybářských stavů, V Kotlině, Valdenská, Velkomoravská, Vikingská, Za Poštou, Zikova.

Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

2) sourozenec ve škole v době zápisu

3) sourozenec v mateřské škole naší organizace v době zápisu

(pro ZŠ Rooseveltova platí i sourozenec v MŠ Rooseveltova v době zápisu)

4) losování

O zařazení žáků do tříd na ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova rozhoduje ředitel školy. Dle možností zohlední místo zápisu dítěte (ZŠ Rooseveltova, nebo ZŠ Holečkova).

4. Průběh zápisu

Zápis se uskuteční ve třídách na obou pracovištích naší školy (ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova).

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální - zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní žádost o přijetí nebo ji přinese již vyplněnou z domova. Případně sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby atd.)

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (viz informace k odkladům).

2. Část motivační - je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, správná výslovnost atd.)

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve dnech 26. 4. 2022 v době od 8 - 10 hodin a 27. 4. 2022 od 14 - 16 hodin.

Výsledky zápisu budou zveřejněny 29. 4. 2022 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích obou pracovišť školy.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě, je možno v případě zájmu je vyzvednout v kanceláři školy FZŠ a MŠ Holečkova 10, Olomouc ve dnech 3. 5. 2022 od 14 - 16 hodin a 4. 5. 2022 od 8 - 10 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat na ZŠ Holečkova 10 dne 8. 6. 2022 v 16 hodin a na pracovišti Rooseveltova 103 dne 9. 6. 2022 v 16 hodin.

 

 

 

Dokumenty

pdf Vyhláška o školských obvodech_2021.pdf 274771 Kb
pdf PŘEDŠKOLÁČEK.pdf 432639 Kb
.docx Desatero pro rodiče vydané MŠMT 27704 Kb
.docx Jak můžete pomoci svým dětem 14189 Kb

Upozornění

Kalendář akcí

předchozí Prosinec 2022 následující